top of page
תוכנית לימודי רדיו יא

תוכנית לכיתה י"א

רדיו בתיכון

אחרי שנת הלימודים הראשונה ברדיו, בה הדגש היה על הבנת השפה הרדיופונית והצד הטכני של להוציא אותה החוצה, ובמקביל התנהל החלק המעשי שכלל את הכרת האולפן, תפעולו המלא וכניסה לשידורים, אנחנו בשנת ה"סנדוויץ".

השנה תתרכזו במרכיבי הרדיו העיתונאי ובהם התחקיר, ההפקה, תורת הראיון והכנת כתבת אינסרטים תוך יציאה החוצה מגבולות האולפן הממוזג.

השנה ילמדו התלמידים בשלושה מישורים: 

1. הצד התוכני - להיות עיתונאח הגון. לרדת לעומקם של נושאים במיסגור רחב וללא העדפות לא מקצועיות..

2. הצד המעשי - לשדר כמה שיותר תוכניות מסוגים שונים שכוללות את המרכיבים של עיתונאות. לשלב תחקיר, הפקה, ראיונות וכתבות אינסרטים.

3. הכנת הפרויקטון = המיני בגרות ברדיו. תוכנית רדיו של מעל רבע שעה ותיק הפקה שנוגע בחשיבה על ההפקה ודיוק של כל מרכיב. כל אלו כהכנה לבגרות יב.

לשם הכנת המיני בגרות על התלמידים והמורים לעקוב אחרי ההוראות המדוייקות לביצוע.

המסמכים המצורפים מטה מחולקים למסמכי תלמיד ומסמכי מורה.

מומלץ מאוד למורים לתת לתלמידים התנסות מול טפסי הבוחנים לשם הבנת חלוקת הניקוד.

class.png

הורדת טופס ניקוד המיני בגרות 

reading-book.png

הורדת המסמך המלא להכנת מיני בגרות ברדיו ובו

החלק ההפקתי ותיק רפלקטיבי

bottom of page