top of page
 תוכנית לימודים ברדיו.png

תוכנית לימודי

רדיו בתיכון

תוכנית לימודי הרדיו אינה מכשירה כוכבי רשת ולא DJS.

 
התוכנית בונה תלמידים שמבינים את הקשר בין התוכן העיוני הנלמד בכיתה לבין העולם ההפקתי של הבניית תוצר תקשורתי. 


שילוב של אוריינות מדיה עם הבנת שפת התקשורת מעצימה את הלומדים ומכשירה אותם להיות אזרחים במאה ה-21. 


הרדיו הוא כלי אורייני שמכניס בתוכו את כל תחומי החיים ובונה ללומדים ארגז כלים לאיך ללמוד, איך לחקור, איך להביע את עצמך ועוד. 


התוכניות לתיכון שמוצגות כאן הן של אתר הפיקוח על קולנוע ומדיה ואיתן כל הטפסים הנלווים לתלמידים, למורים ולבוחנים. 


תוכניות לימוד ברדיו לחטיבה וליסודי תוכלו לבנות בסיוע ובהתאמה מול הפיקוח על הקולנוע ומדיה במשרד החינוך. 

bottom of page