top of page
תוכנית לימודי רדיו יב

תוכנית לכיתה י"ב

רדיו בתיכון

אחרי שנות הלימוד ברדיו, הגיע זמן ההוכחות.

תלמידים באו והלכו, שבוע אחרי שבוע בשיעורים, שידורים, תרגילים והפקות מסוגים שונים.

בכיתה יוד הדגש היה על הבנת השפה הרדיופונית והצד הטכני של להוציא אותה החוצה.

החלק המעשי כלל את הכרת האולפן, תפעולו המלא וכניסה לשידורים.

בכיתה יא מרכז הלמידה הוא על מרכיבי הרדיו העיתונאי ובהם התחקיר, ההפקה, תורת הראיון והכנת כתבת אינסרטים תוך יציאה החוצה מגבולות האולפן הממוזג.

השנה ילמדו התלמידים בשלושה מישורים: 

1. הצד התוכני - לצאת מהקופסה, לשלב יצירתיות, להתרכז בלתפוס את האוזן של המאזין.

2. הצד השיווקי - להבין את עולם השיווק והפירסום של התוצר הרדיופוני ברשתות החברתיות, ברשת או בכל דרך אחרת.

3. הכנת הבגרות להגשה שכוללת תוכנית רדיו של שעה ותיק הפקה רפלקטיבי מלווה.

לשם הכנת הבגרות על התלמידים והמורים לעקוב אחרי ההוראות המדוייקות לביצוע.

המסמכים המצורפים מטה מחולקים למסמכי תלמיד, מסמכי מורה ומסמכי בוחנים.

מומלץ מאוד למורים לתת לתלמידים התנסות מול טפסי הבוחנים לשם הבנת חלוקת הניקוד.

class.png

הורדת מצגת עזר לתחילת שנה

reading-book.png

המסמך המלא להכנת בגרות ברדיו ובו

החלק ההפקתי ותיק רפלקטיבי

bottom of page